Chương trình nghiên cứu về sức khỏe của người Việt cao niên ở các khu vực Sacramento và San Jose (research study of older Vietnamese in the Sacramento and San Jose areas)

ICAN đang cộng tác với TS Vân Tạ Park tại UCSF va TS Oanh Meyer tại UC Davis để thực hiện một chương trình nghiên cứu về sức khỏe của người Việt cao niên ở các khu vực Sacramento và San Jose.  Nghiên cứu này sẽ giúp chúng tôi hiểu thêm về các yếu tố liên quan đến quá trình lão hóa lành mạnh của não bộ người Việt để chúng tôi có thể giúp đỡ cộng đồng tốt hơn.  Quý vị sẽ tham gia 3 buổi phỏng vấn trong 3 năm, mỗi năm 1 lần, mỗi lần khoảng 2-3 tiếng để kiểm tra về sức khỏe và trí nhớ của quý vị bằng cách trả lời những câu hỏi trong bản khảo sát. 

Quý vị sẽ nhận được $75 cho mỗi lần phỏng vấn, tổng cộng là $75*3=$225.  Điều kiện tham gia:  là người Việt, 62 tuổi trở lên (khi vào phỏng vấn lần đầu). 

Xin gọi về cho ICAN 408.509.1958 hoặc bấm vào link này để ghi danh (cho biết tên, tuổi, giới tính, số điện thoại, zipcode & email).  Quý vị không phải tham gia ngay bây giờ. Chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị để sắp xếp phỏng vấn khi chương trình bắt đầu.

 

ICAN is working with Dr. Van Ta Park at UCSF and Dr. Oanh Meyer at UC Davis to conduct a research study of older Vietnamese in the Sacramento and San Jose areas. This study will help us understand the factors associated with healthy brain aging in Vietnamese so that we can better help our community. The study would involve a 2-3 hour assessment (answering questions) where we will examine your memory and health, approximately every year for 3 years.

You will be compensated $75 for each time you participate in the interview (for a total of $75*3=$225). Requirements:  must be Vietnamese, 62 years or older (at your first interview). 

If you would be willing to participate, please indicate your name, age, gender, zipcode, phone and email contact this link to register. This does not obligate you to participate now. We will contact you to schedule the interview when the program starts.

Regards,

ICAN Team