Registration for October Programs starts Monday, September 11th

Please join us on Monday, September 11th from 10 am to 12 pm at the Vietnamese American Community Center on 2072 Lucretia Avenue CA 95122 to register for ICAN's October programs. Please note: All families who would like to attend ICAN programs must register one month in advance

Hãy đến vào thứ Hai, ngày 11 tháng 9 từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa tại Vietnamese American Community Center 2072 Lucretia Avenue CA 95122 để đăng ký chương trình tháng 10 của ICAN. Xin lưu ý: Tất cả gia đình muốn đến các chương trình của ICAN phải đăng ký một tháng trước

Registration Flyer VACC.jpg
Hope NguyenComment